Medarbetarenkäten på en enhet i en Stockholms kommun visade nedåtgående resultat. Främst saknade medarbetarna tydlighet i roller och samspel mellan sig. Detta ledde till missförstånd och en del konflikter. Samma enkät visade låga resultat även i upplevd effektivitet och kommunikation med beställare.

Så här beskrev chefen situationen inför arbetet:

Mina medarbetare kör ibland fast i situationer där det krävs att alla drar sitt strå till stacken. Förståelsen för att alla har olika styrkor tas inte tillvara i det dagliga arbetet, konflikter som jag som chef blir inblandad i skulle de själva kunna lösa om de kommunicerade mer med varandra. När vi senast gjorde en kundundersökning visade det sig också att kundernas nöjdhet har sjunkit gällande hur de blir bemötta av mina medarbetare. Jag vill ha hjälp med att ge medarbetare verktyg, nycklar i det vardagliga arbetet för att öka samarbetsförmågan och därmed få en trivsammare och effektivare arbetsplats.

Genomförande av utvecklingsinsats:

  • Medarbetarna informerades om resultaten av medarbetar- och kundenkäter samt att chefen beslutat att ta in konsultstöd till gruppen
  • Alla medarbetare inklusive chef, fick en länk till ett test av personlighetsprofiler (MBTI), på sin mail som de svarade på under ca 30 minuter. Därefter sammanställde konsulten allas olika personlighetsprofiler och fick även en tydlig bild av arbetsgruppens sammansättning.
  • En gemensam utvecklingsdag genomfördes där återkoppling till testresultatet gjordes till varje individ samt gemensamma övningar för att synliggöra likheter/olikheter bland personligheterna i gruppen.

Hur blev situationen efteråt?

Medarbetarna lärde känna vilken typ de är och hur de kommunicerar med andra. Det var ett mycket uppskattat pass där många medarbetare uttryckte lättnad kring insikter kring sig själva och andra och beskrev tidigare ”typiska” konfliktsituationer klart var kopplade till okunskap om varandras olikheter.

Chef samt medarbetare har beskrivit att öppenhet samt tillit har ökat på arbetsplatsen efter genomförd dag. Arbetsgruppen använder kunskapen om varandras styrkor när de ska sätta samman grupper i gruppen för att utföra vissa uppdrag vilket lett till ökad effektivitet.


Läs mer!

Så här arbetar vi med individ- och grupputveckling


 

Artiklar
Seminarier
Relaterat material

Kontakta Kerstin för mer information

Kerstin Lindfors Konsultchef/Konsult 072-528 14 14 Se Linkedin-profil